Difference between revisions of "Chapter Ten Miniruns"

From Dragon
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
[[Death_by_Chocolate#Winter_Academy | Winter Academy Faculty ]]
 
[[Death_by_Chocolate#Winter_Academy | Winter Academy Faculty ]]
  
Sat 4/27 12-3pm<br>
+
NOPE Sat 4/27 12-3pm<br>
 
White Pagoda / Winter Academy Cultural Exchange
 
White Pagoda / Winter Academy Cultural Exchange
 
: Master Zhou
 
: Master Zhou

Revision as of 21:25, 23 April 2019

Run Plots and Groups

Winter Academy Faculty

NOPE Sat 4/27 12-3pm
White Pagoda / Winter Academy Cultural Exchange

Master Zhou
Shen Wei Han
Shuyan
Deng

Wed 5/1 7-10pm
Bian Family Party

Takanata
Cai Wen
Yanyu
Min Feng

Friday 5/10 7-10pm
Light v Dark

Lijuan
Shuyan
Xian

Sat 5/11
Shopping BBQ


Fri 5/17 7-10pm
Black Duke Money Pit

Min Feng
Xiao Fa
Kuan-Xi
Li Merit

Saturday 5/18 (afternoon or evening)
Investigate the North

Shen-Ji
Cai Wen
Deng
Shen Wei Han

Memorial Day 5/27 (afternoon or evening)
Something with Huan Ken

Master Zhou
Takanata
Lijuan
Xian

June 1
Actual Dragon Run