Chapter Ten Miniruns

From Dragon
Jump to: navigation, search

Run Plots and Groups

Winter Academy FacultySat 5/11
3pm+:
Shopping BBQ


Fri 5/17 7-10pm
Black Duke Money Pit

Min Feng
Xiao Fa
Kuan-Xi
Li Merit

Saturday 5/18 (evening)
Investigate the North

Shen-Ji
Cai Wen
Deng
Shen Wei Han

Memorial Day 5/27 (afternoon or evening)
Something with Huan Ken

Master Zhou
Takanata
Lijuan
Xian
5/27 (evening or afternoon)
White Pagoda / Winter Academy Cultural Exchange

Master Zhou
Shen Wei Han
Shuyan
DengMay 31
Bian Family Party

Takanata
Cai Wen
Yanyu
Min Feng
Xiao Fa

June 1
Light v Dark

Lijuan
Shuyan
Xian

June 15
Actual Dragon Run